REGULAMIN AKCJI WROCŁAWSKI DZIEŃ OJCA

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. FUNDACJA – Fundacja Forum Mężczyzn, pomysłodawca kampanii społecznej Wrocławski Dzień Ojca.
 2. PARTNER FUNDACJI – instytucja organizująca wydarzenie w ramach kampanii społecznej Wrocławski Dzień Ojca
 3. UCZESTNIK – osoba korzystającą z usług oferowanych w ramach kampanii społecznej Wrocławski Dzień Ojca;
 4. WYDARZENIE – organizowany przez PARTNERA FUNDACJI pokaz filmowy, warsztaty, nauka pływania, spacer edukacyjny lub inna podobna impreza;
 5. BILET ELEKTRONICZNY- dokument potwierdzający zawarcie umowy z Fundacją, na podstawie którego wydany będzie Darmowy Bilet na wydarzenie. 
 6. DARMOWY BILET – dokument wydany przez Partnera Fundacji na podstawie Biletu Elektronicznego i uprawniający do wzięcia udziału w wydarzeniu kampanii społecznej Wrocławski Dzień Ojca.

 

Postanowienia ogólne.

 1. Fundacja Forum Mężczyzn jest pomysłodawcą kampanii społecznej “Wrocławski Dzień Ojca”, w ramach której podjęła się dystrybucji darmowych biletów oraz promocji wydarzeń organizowanych przez Partnerów Fundacji. 
 2. Osobą dokonującą rezerwacji zwany dalej uczestnikiem, jest każdy pełnoletni mężczyzna.

 

Zasady udziału w kampanii.

 1. Uczestnik może dokonać rezerwacji nie więcej niż 4 zaproszeń. 
 2. Uczestnik po dokonaniu rezerwacji darmowych biletów na stronie internetowej promującej akcję społeczną www.wroclawskidzienojca.pl, otrzyma od Fundacji potwierdzenie rezerwacji na wskazany adres mailowy, które będzie stanowiło podstawę do wydania darmowych biletów w kasie Partnera Fundacji. 

3.Każdy uczestnik wydarzenia dokonując rezerwacji wyraża zgodę na zapisy regulaminu Partnera Fundacji organizującego wydarzenie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 1. Rezygnację z dokonanej rezerwacji oraz wszelkie uwagi do rezerwacji Uczestnik zobowiązany jest zgłaszać drogą mailową na adres: kontakt@wroclawskidzienojca.pl
 2. Ilość wydanych darmowych biletów przez Partnera Fundacji jest tożsama z ilością wskazaną w bilecie elektronicznym przesłanym Uczestnikowi w potwierdzeniu mailowym na wskazany przez niego adres. 
 3. Uczestnik który dokonał rezerwacji darmowych biletów, zobligowany jest do osobistego ich odebrania w siedzibie Partnera Fundacji w dniu wydarzenia.
 4. Informacje o poszczególnych wydarzeniach oraz ilości dostępnych darmowych biletów, widoczne będą na stronie kampanii społecznej www.wroclawskidzienojca.pl

 

Postanowienia końcowe

Fundacja oświadcza, że podczas kampanii Wrocławski Dzień Ojca mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Fundacji Forum Mężczyzn, które mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w wydarzeniu. Zdjęcia będą przechowywane w wewnętrznym archiwum dokumentującym działalność Fundacji, mogą również zostać wykorzystane w celach promocyjnych na stronie internetowej www.men-forum.pl oraz w social mediach (na stronach facebook.com/fundacjaforummezczyzn, instagram.com/fundacjaforummezczyn i youtube.com/fundacjaforummezczyn). Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykonywanie zdjęć, prosimy poinformować o tym przedstawiciela fundacji bądź wysłać maila z informacją na adres kontakt@wroclawskidziendziecka.pl  przed rozpoczęciem wydarzenia. Brak informacji przekazanej przed rozpoczęciem zajęć jest równoznaczny ze zgodą na korzystanie przez Fundację Forum Mężczyzn ze zdjęć, o których mowa powyżej.